SV
|
ENG
CECILIA
GROMARK
Cecilia

Det faktum att jag är utbildad vid Coach University NY och certifierad av ICF International Coach Federation innebär att jag har det väl dokumenterade arbetssätt som krävs för att du ska nå dina mål.Jag har gett professionellt stöd åt chefer och frilansare inom många olika branscher och genom olika stadier i yrkeslivet. Du får tillgång till all den erfarenhet och kunskap jag skaffat mig under en lång och varierad karriär som alltid handlat om människors utveckling.

As a graduate of Coach University, NY and certified
by ICF International Coach Federation, I have an established method of working that is required in order for you to achieve your goals. I have given professional support to managers and freelancers in many different industries and in different stages of their careers. You will benefit from all the experience and knowledge I’ve gained over a long and varied career that has always had human development as its focus.

Från individ till team

From individual to team

Jag är diplomerad omvärldsanalytiker och ägnar gärna tid och energi åt framtidsfrågor. Därför har jag lätt för att sätta mig in i den verklighet du ska arbeta i och vilka krav som då ställs. Som projektledare har jag sysslat med pedagogik och grupprocesser, något jag tar med mig till varje uppdrag som professionell coach. Under de senaste åren har jag tränat och coachat mer än 1000 chefer i svenskt näringsliv inför svåra samtal.

I’m a certified analyst with a focus on future issues. Therefore, I find it easy to put myself in the reality of the situation you will work in and what requirements apply. As a project manager I have worked with pedagogy and group processes, something I will take with me to every assignment as a professional coach. In recent years I have trained and coached more than 1000 managers in Swedish industry facing difficult communications.

Från analys till skratt

From analysis to laughter

Jag har en positiv människosyn – något annat vore
inte möjligt i mitt arbete. Jag skulle även vilja beskriva mig som lyssnande, förändrings-benägen och analytisk. I ett arbetsförhållande har jag lätt att få saker att hända, och har nära till skratt.

I take a positive view on people – anything else would not be possible in my work. I would also describe myself as a good listener, adaptable and analytical.
In a work situation, I’m focused on progression, but
also never forgetting the importance of laughter.

CV

CV

Certifikat

Certificate

MASTER CERTIFIED COACH ( MCC )
The International Coach Federation
November 6, 2008

PROFESSIONAL CERTIFIED COACH ( PCC )
The International Coach Federation
August 30, 2006

COACH U
Coach Training Program ( CTP )
November, 2003

Coaching

Du kan ännu bättre och en professionell coach hjälper dig fokusera på de viktigaste frågorna i din karriär och ditt yrkesliv. Coachning erbjuder en metod att behålla fokus och finna den bästa lösningen för dig. Du som coachas prioriterar själv frågorna du vill bearbeta under samtalen.

A professional coach will help you to focus on the most important questions in your professional life, helping you to grow and improve. Coaching offers a method that helps you to stay focused and to find the best solution for your situation. If you participate in coaching, you prioritise the questions you want to tackle during the talks.

The coach’s role

Coachens uppgift

Att ge dig möjlighet att
gå från tanke till handling.

To give you the opportunity to
move from thought to action.

Att få dig att se dig själv
och din verklighet ur nya vinklar.

To make you see yourself
and your reality from new angles.

Att tydliggöra vad det är
du ska åstadkomma.

To clarify what it is
you need to accomplish.

Coachning är bra för dig som vill utvecklas och genomföra förändringar. Eftersom coachningen sker regelbundet under en längre tid har förändringarna chans att bli bestående.

Coaching is great for those who want to develop and make changes. As coaching happens regularly over a long period of time, the changes are more likely to be permanent.

Benefits of coaching

Fördelar med coachning

Det fokuserar
på resultat

It focuses
on results

Det skapar utrymme
för reflektion

It creates space
for reflection

Det stimulerar till
nya tankar

It stimulates
new thoughts

Det betonar balans
och möjligheter

It emphasizes balance
and opportunities

Who uses a coach

Vem använder en coach

Det gör du som inser att du bara använder en bråkdel av din kapacitet – som individ eller som professionell organisation. Och som är beredd att investera för att utvecklas.

It makes you realize that you only use a fraction of your capacity - as an individual or as a professional organisation. Who is willing to invest to develop?

Mentorcoaching

För dig som vill bli ACC Certifierad av ICF eller för
dig som vill gå vidare till PCC eller MCC Certifiering.

CoachGromark genomför 10 timmars mentorcoaching på distans och/eller vid personliga möte anpassat för att möta ICF:s krav för certifiering på dom olika nivåerna. Vi utarbetar ett individuellt anpassat program som bl.a. innehåller återkoppling på inspelade samtal och dialog kring nödvändiga kompetenser för certifiering på dom olika nivåerna. Programmet genomförs under en period om minimum 3 månader
i enlighet med certifieringskraven.

For those who want to become ACC Certified by ICF or for those who want to go to the PCC or MCC Certification.

CoachGromark perform 10 hours of mentor coaching by distance and/or by personal meeting adapted to meet ICF certification requirements at the different levels. We develop an individualised program that, for instance, includes feedback on recorded conversations and dialogue on essential competencies for certification on each different level. The program is implemented for a minimum period of 3 months in accordance with the certification requirements.

Kurser

Courses

Utöver individuell coaching erbjuder Cecilia kurser. Läs om dom här, eller hör av dig så kombinerar vi dom olika kurserna till något som passar just ditt specifika behov.

In addition to individual coaching Cecilia provides courses. You can read about them here, or get in touch to discuss combining the aspects of the different courses to fit your specific needs.

How can your business
benefit from coaching?

Vad kan ditt företag
tjäna på coaching?

Vad är coaching? Vem är coachbar? När ska jag använda coaching? Hur gör jag? Dessa och fler frågor får du svar på i ett kort teoriavsnitt. Du får prova på att coacha. Du får delta i en gruppcoaching och upptäcka skillnaden och enkelheten i att använda coaching. Du får öva på att ställa annorlunda frågor och bli förvånad över effekten det ger.

What is coaching? Who is coachable? When should I use coaching? How do I begin? - These and more questions will be answered in a short theory section. You can try a one on one meeting or participate in a group coaching session to decide which works best and to discover the ease with which you can start to use coaching. You can learn how to pose different questions and be amazed at the result it gives. The course includes 1 day.

Learn to coach with
the best method and
get the best results

Lär dig coacha rätt
så får du bättre resultat!

Här går vi egenom de olika stegen i ett coachsamtal utifrån de kärnkompetenser som International Coach Federation föreskriver för en professionell certifierad coach. Du får lära dig att skilja på att arbeta som coach och att använda ett coachande förhållningssätt. Utbildningen ger rikligt utrymme för egen träning och återkoppling. Kursen omfattar tar 3 dagar fördelade pa 1 heldag och 4 halvdagar.

On this course we go through the different stages
of a coaching conversation based on the core competencies provided by the International Coach Federation for a professional certified coach. You will learn how to distinguish between working like a coach and using a coaching approach. The program provides ample space for your own training and feedback. Courses take a time period of three day, spaced over 1-day and 4 half days.

With a coaching approach
difficult situations
are made easier

Med ett coachande förhållningssätt
hanteras de svåraste
situationer lättare

Det finns samtal och situationer som chefer drar sig för, då det t.ex handlar om att ge kritik och hantera konflikter. Hur kan de vanligaste fallgroparna undvikas? I en workshop lyfts situationer fram, och vi tränar på verkliga fall, med ett coachande förhållningssätt. Efter en till två veckor sker individuell uppföljning. Jag har de senaste åren tränat mer än 1000 chefer i att hantera svåra situationer.

There are conversations and situations that managers are reluctant to approach. For example, when it comes to giving critique or managing conflicts. How can common pitfalls such as this be avoided? In a workshop situation we highlight these instances, and we practice on real cases using a coaching approach. After one to two weeks there is an individual follow-up. I have in recent years trained more than 1,000 managers in handling difficult situations and communications.

Referenser

References

Sten

Marketing Director, Malmö

Marknadschef, Malmö

Cecilia har varit min coach sedan början av 2002. Hon har en fantastisk förmåga att hjälpa mig att fokusera och utforma konkreta mål. Cecilia får med sina frågor mig att se mina kunskaper, resurser och min kreat ivitet.

Cecilia has been my coach since the beginning of 2002. She has an amazing ability to help me to focus and develop concrete goals. Through her questions Cecilia gets me to recognise my knowledge, my resources, and my creativity.

Chatrine

Systems analyst and economist, Lund

Systemvetare & ekonom, Lund

Cecilia har fått mig att vara sann mot mig själv. Och hålla fast vid det.

Cecilia has made me be true to myself. And stick to it.

Saif

Designer, Company Owner, Malmö

Designer med eget företag, Malmö

Som min coach har Cecilia fått mig att inse hur viktigt det är med tydliga mål för att hitta vägen framåt. Hon har fått mig att känna att jag räcker till och att styrkan och svaren finns inom mig. Cecilia är en person med integritet som jag känner stor tillit till.

As my coach Cecilia has made me realise how important it is to set clear goals in order to discover the way forward. She has made me feel like I am capable and that the strength and the answers are inside me. She is a person of integrity that I feel a great deal of trust for.

Lena

Lawyer, Agency Owner, Malmö

Advokat med egen byrå, Malmö

Jag trodde inte det var möjligt att få så mycket inspiration, att få så mycket ny styrka, att få så mycket hjälp genom att någon lyssnar, att få så mycket på så kort tid som jag har fått genom att ha Cecilia som min personliga coach.

I didn’t think it was possible to get so much inspiration, so much new strength, so much help through someone’s listening, to get as much in such a short time that I have by having Cecilia as my personal coach.

Pierre

Controler in international company, Malmö

Controler i internationell konsern, Malmö

Utan Cecilia hade jag inte varit där jag är idag.

Without you I would never be where I am today.

Rachel

Communications Manager, Paris

Communications Manager, Paris

Cecilias raka och lätta sätt innebär att du på tio kommit till slutet av ett möte utan att inse att du har varit i ett! Hon har en förmåga att subtilt låta dig upptäcka en ny strategi för dig själv och att konfrontera frågorna du brukar ge dig själv tillåtelse att undvika. För mig, finns det avgörande stunder som jag har kunnat dra nytta av gång på gång.

Cecilia’s straight forward and easy approach means you of ten come to the end of a session without realising you’ve been in one! She has an ability to subtly allow you to discover a new approach to yourself and to confront the questions that you usually give yourself permission to avoid. For me, there are key moments that I’ve been able to draw upon time and time again.

Kontakt

Contact

+46 (0)702 70 73 67
skype: cecilia.gromark
cecilia@coachgromark.se
Banérsgatan 2B, 211 48 Malmö